دوره های آموزشی RRL تنها آموزش نیست، بلکه در این دوره ها ضمن آموزش علمی و عملی شرکت کنندکان به صورت تیمی بر روی پروژه ای که در ابتدا در قالب ایده ای مطرح می شود، شروع به فعالیت می کنند.
ایده مطرح شده پس از بررسی و ارزیابی توسط مدرس و دستیار کلاس و دادن راهکارهای مناسب، با آموزش های داده شده و مفاهیم ارائه شده به سمت عملیاتی سازی شدن پیش می رود.
در این دوره ها ضمن آموزش های متداول، تیم آموزشی ما به صورت مشاوره در حل مسئله در کنار افراد خواهند بود و در خصوص ایده مدنظر تیم راه حل هایی پیشنهاد میدهند.